Page 6 - Terrorismen - Dens vestlige rødder, dens politiske udnyttelse og Islams utvetydige standpunkt
P. 6

6 Konference om Terrorisme

muslimerne begår terror. I Europa har der været     de droneangreb, som terroriserer befolkningerne.
syv angreb de sidste 15 år, der er blevet karakter-
iseret som islamistiske. Ifølge professor og      Britiske og danske efterretningstjenester har selv
centerleder for War Studies, Sten Rynning, er      meldt ud, i deres årsrapporter, at: ”Danmarks
risikoen for at blive ramt af et lynnedslag mange    militære engagement i Irak og Afghanistan øger
gange højere end risikoen for at blive ramt af     terrortruslen mod Danmark”. MI5 konkluderer at:
terror: han siger, at Danmark ikke er blevet et     ”Årsagen er langt fra at være religiøs fanatisme,
farligere sted at bo de sidste 50 år, og at forskel-  idet et stort antal af dem, som er involveret i
len er, at terror er blevet mere synligt gennem     terrorisme, ikke praktiserer deres tro regelmæs-
medierne. Det skaber en frygt, der i det store     sigt. Mange mangler religiøse kundskaber og kan
perspektiv er ubegrundet.                religiøst set betragtes som nybegyndere. Meget
                            få er blevet opdraget i stærkt religiøse hjem. Der
Derfor disse her tal blæst ud af proportioner, så    er beviser for, at en veletableret religiøs identitet
de kan skabe den frygtstemning, der kan legiti-     faktisk beskytter mod voldelig radikalisering. ”
mere ethvert tiltag om stramninger eller krige,
om det er i Afghanistan, Irak eller nu Syrien.     Eller som direktøren for det internationale center
                            for forskning i terrorisme på Pennsylvania State
Tilbage står et meget ømtåligt emne, som er       University, John Horgan sagde: ”Tanken om, at
den kendsgerning, at på trods af, at det er en for-   radikalisering forårsager terrorisme er måske den
brydelse at slå civile ihjel, så sker disse drab altså største myte, der findes i dag, inden for terroris-
i lande, som fører en aggressiv udenrigspolitik og   meforskning. ”
er med i koalitioner, som netop bomber muslim-
ske lande. Dette er ikke et forsøg på at legitimere   Tydeligere kan det faktisk ikke siges, men
noget som helst, blot et ærligt forsøg på at forstå,  alligevel fortsætter krigene.
hvorfor nogle vælger at reagere reaktionært.
Hvis nogen havde forestillet sig, at man bare kan    Så lad os se på, hvad konsekvenserne har været
bombe lande hæmningsløst, som det jo er sket      af de krige, som er ført i denne her krig mod
igen og igen, uden at nogle få individer her og     terror. Lad os se på, om den har skabt sikkerhed.
der vil reagere på den måde, så er man naiv. Som    Lad os se på, hvad den har kostet, og hvad de
Birthe Rønn Hornbeck engang sagde i forbin-       penge ville have betydet for de mennesker, der
delse med Irakkrigen: ”Sår man vind, høster man     stadig dør pga. mangel på rent drikkevand - de
storm”. De fleste terrorangreb, som har fundet     mennesker, som intet har at spise, og som intet
sted, er sket mod lande, som har været involveret    tag har over deres hoved, om end det er i Afrika
i krige mod den islamiske verden, og alene af den    eller i USA.
grund bør borgerne i de vestlige samfund spørge
sig selv, om de får mere sikkerhed ved at forsætte
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11