Page 5 - Terrorismen - Dens vestlige rødder, dens politiske udnyttelse og Islams utvetydige standpunkt
P. 5

5Konference om Ter ror isme

Dette er islams grundlæggende syn på                   “Danmarks militære
mennesker: at et individ er lige så helligt som                engagement i Irak og
hele menneskeheden. Eller når Koranen siger:                  Afghanistan øger
                                        terrortruslen mod Danmark
 ‫َوقَاتِلُواْ فِي َس ِبي ِل ٱل َّلِ ٱلَّ ِذي َن يُقَاتِلُونَ ُك ْم‬
                                        PET
 ‫َولاَ تَ ْعتَ ُد ۤواْ ِإ َّن ٱل َّلَ لاَ يُ ِح ُّب ٱ ْل ُم ْعتَ ِدي َن‬
                                     ”Tyrkerne regerer fredeligt over 20 forskellige racer med forskellige
“Og bekæmp på Allahs vej, de, som bekæmper                religiøse overbevisninger. Tyrkiets historie bærer ingen vidner om
jer. Og begå ikke overgreb, Allah elsker visselig             en revolte blandt nogen som helst af de mindretal. Tag til Indien,
ikke overtræderne.” [Al-Baqarah: 190]                   Persien, Tatarerne, og du vil finde de samme beviser på tolerance og
                                     respekt. ”
Altså skal de, som IKKE kæmper (dvs. civile)
IKKE bekæmpes. Denne tankegang kom til                  Nogle vil argumentere for, at den del af historien jo ikke i sig selv er et
udtryk hos de første kaliffer, som Abu Bakr,               bevis på, at muslimer i dag ikke står bag terroraktioner. Det siger sig
da han sagde til hæren, inden den blev sendt               selv, men det at det ikke har fundet sted i nogen organiseret form i
afsted mod Romerriget:                          vores historie beviser blot, at hvis islam var terroristisk og undertryk-
                                     kende mod ikke-muslimer, så måtte det komme til udtryk i de over
”Forråd ikke, og flygt ikke, overtræd ikke,                tusinde år, hvor muslimerne havde en overlegen magt, der gjorde
skamfer ikke, dræb ikke et barn eller en gammel              dem i stand til at undertrykke minoriteter, hvis de måtte ønske det.
mand eller en kvinde, fæld ikke og brænd ikke et             Dvs. hvordan end man vælger at tolke terroranslag, skal man i hvert
palmetræ og hug ikke et træ med frugter ned, og              fald holde islam ude af billedet.
slagt ikke et får eller en ko eller en kamel,
medmindre det er til mad. Og hvis I møder et               Men selv når det kommer til muslimer, der udfører terrorangreb:
folk, der har dedikeret sig til templerne, så lad             Selv med et udgangspunkt, hvor vi, for argumentets skyld, accep-
dem være til det, som de har dedikeret sig selv til.           terer den officielle version af de forskellige angreb, som 9/11 eller
” (Berettet af at-Tabari)                         Madrid, London og Paris, som er begivenheder der konstant rejser
                                     flere spørgsmål end de besvarer, ja til trods herfor, så vil antallet
Eller beretningen om dengang profeten                   af terrorangreb være meget lille, med al respekt for de civile, som
Muhammad (saaws) gik forbi en slagmark og så               mistede livet. Realiteten er den, at hvis terror var en del af islam,
en død kvinde, hvorefter han sagde:                    så ville terrorangreb være langt hyppigere, da muslimerne udgør
                                     1,6 milliard mennesker. Det betyder, at langt under en promille af
  ‫ ثم نهى‬.‫ما كانت هذه تاقتِل‬
  ‫عن قتل النساء والصبيان‬

“’Denne kvinde kæmpede ikke.’ Derefter forbød
han drabet på kvinder og børn.”
(Berettet af Ahmad).

Dette forbud kom med begrundelsen
’kæmpede ikke’, til trods for at kvinden opholdt
sig i krigszonen. Hvordan vil det så ikke være
med en offentlig plads, gade eller restaurant, der
intet har med krig at gøre?

Muslimernes moral under jihad har været
velkendt gennem historien. En kendsgerning,
der er beskrevet i hundredvis af bøger, også af
ikke-muslimske professorer inden for deres
felt. Der er udbredt enighed i forskerkredse
om, at muslimernes behandling af ikke-mus-
limske borgere var ligeværdig, og jødiske og
kristne minoriteter blev beskyttet og levede i
sikkerhed. De blev behandlet godt uden nogen-
sinde at blive presset på deres tro. Selv Voltaire
sagde om muslimerne at:
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10